You are here

Eksamensregler for skriftlig eksamen

... herunder også årsprøver i stx - skoleåret 2019-20:

Tilladte hjælpemidler
Du må anvende egne noter, egne arbejder og egne opgaver. Du må altså medbringe alt, du selv har produceret. Medbring også arbejder, du har udarbejdet i fællesskab med andre. Andres opgaver må du under ingen omstændigheder anvende.

Du må kun anvende alle de artikler, bøger, links og lign., der er tilknyttet studieplanen på Lectio, hvis de ligger lokalt. Hvis de ikke kan downloades eller lægges lokalt og fungere uden netadgang, skal du kontakte din lærer eller ledelsen i god tid inden prøven, så vi kan tage stilling til, om det er et tilladt hjælpemiddel.

Alle online ordbøger, i- og e-bøger er tilladt til alle eksaminer. For i- og e-bøger gælder det, at de skal have været anvendt i undervisningen.

Visse fag opererer også med digitale grammatikker eller naturvidenskabelige oversigter – disse er tilladte at anvende, men de skal kunne downloades. (Grammerly er derfor ikke et tilladt hjælpemiddel).

Skulle nogle af dine egne noter ligge i et åbent dokument, så må du kun anvende dem, hvis dokumentet ligger lokalt. Noter i fx google doc må du således ikke anvende. Hvis du lægger noterne lokalt på din computer, må disse anvendes.

Dele af tidligere bedømt arbejde, må ikke indgå i din eksamensopgave.

Du må ikke høre musik under prøven. Men du skal medbringe høretelefoner, hvis nogle af dine hjælpemidler er med lyd. Ligeledes kan dele af din eksamensopgave være med lyd. Skolen stiller ikke høretelefoner til rådighed.

Mobiltelefoner: Må ikke medbringes i eksamenslokalet. Den må ikke være i tasken eller i nærheden af dig under eksamen. Hvis telefonen medbringes til prøven, bliver det betragtet som et forsøg på at snyde.

Internettet må ikke benyttes under prøven.

Al kommunikation er forbudt. Du må udelukkende kommunikere med eksaminator, censor, vagt, ledelse.

Eksamenslokalet må ikke forlades, før du har afleveret sin opgave. En vagt skal kontrollere, at din opgave er afleveret, før lokalet forlades. Hvis du forlader lokalet uden tilladelse fra en vagt, betragtes din opgave som afleveret. Hvis du forlader lokalet uden at have afleveret opgaven korrekt, betragtes opgaven ligeledes som afleveret.

Når du går på nettet, skal du benytte skolens trådløse netværk, og du må ikke slette din browserhistorik i det tidsrum, den pågældende eksamen foregår i. Hvis din computer bliver tilbageholdt i forbindelse med mistanke om uberettiget brug af nettet, vil din browserhistorik blive kontrolleret. Du bør derfor inden eksamen slette din browserhistorik, så sider, du har besøgt inden prøvens start ikke fremgår af historikken.

Snyd ved skriftlige eksaminer er

 • at skaffe dig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave
 • ikke-tilladt kommunikation under prøven eller forberedelsestiden med andre end eksaminator, censor og vagterne
 • at aflevere andres arbejde helt eller delvist som dit eget (herunder plagiering)
 • at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller
 • anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler

Til skriftlige prøver tilkendegiver du i forbindelse med aflevering følgende: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har udfærdiget opgavebesvarelsen uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven."

I forbindelse med skriftlige (og mundtlige) prøver skal du være forberedt på, at skolen i forbindelse med mistanke om snyd kan tilbageholde din computer til nærmere undersøgelser. Hvis du er under mistanke for snyd, og skolen skal undersøge din computer, må du derfor regne med, at du skal efterlade din computer på skolen, indtil den er blevet undersøgt af IT-ansvarlige.

Snyd medfører karakteren -3 eller bortvisning fra eksamen. Bortvisning vil sige, at den aktuelle eksamen bortfalder, og at du skal gå til ny prøve i den efterfølgende eksamenstermin. En omprøve kan IKKE tages i forbindelse med afholdelse af sygeeksamen.

For delprøven i matematik gælder det, at INGEN hjælpemidler er tilladt – udover blyant og det af skolen udleverede papir. Det betyder, at du kl. 8.45 skal rydde dit bord for hjælpemidler, madpakker, drikkedunke, penalhuse m.m. Du må ikke skrive på det udleverede papir, før eksamen er gået i gang. Delprøven skal afleveres i det omslag, der ligger på dit bord. Sider/bilag, der ikke er forsynet med navn, sidenummer og fag, og som følge heraf ikke entydigt kan relateres til en bestemt elev, kan ikke sendes til censorerne.

Prøverne – mødetid og -sted
Tid og sted for de skriftlige prøver fremgår af Lectio fra d. 10. maj. Både til årsprøver og til eksamen skal du møde senest en halv time før prøvestart. Hvis du kommer for sent, skal du STRAKS ringe til/henvende dig på kontoret. Du har ikke krav på at aflægge prøven, hvis du kommer for sent, og prøvetiden forlænges ikke.

ALLE prøver er påbegyndt, når uddelingen af eksamensopgaven er påbegyndt, og alle prøver skal afslutte med en karakter. Dette gælder derfor også ved pludseligt opstået sygdom under eksamen. Hvis du bliver syg under eksamen, skal du straks have fat i ledelsen på skolen.

Benytter du computer, skal du især være opmærksom på, at du selv har ansvaret for at foretage nødvendige lagringer af filer, herunder fremstilling af hyppige sikkerhedskopier. Hvis du undlader dette og som følge heraf kommer ud for tab af fil(er), er du henvist til at fuldføre prøven uanset tabet. Det kan betyde, at der skal arbejdes videre med blyant og papir. 
Det er IKKE grundlag for tilladelse til omprøve, at man har undladt at foretage sikkerhedskopiering. 
Hvis du vil være nogenlunde sikker, skal du gemme ofte både på harddisk og USB-nøgle - og under forskellige dokumentnavne.

Du må aldrig forlade din plads uden tilladelse fra en vagt. Hvis du gør dette, betragtes din opgave som afleveret, og du har ikke krav på at kunne fortsætte.
I det sidste kvarter før prøvens afslutning må ingen elev forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. Dette gælder også elever, hvis prøve fortsætter efter dette kvarter.

Forlader du prøven før prøvens afslutning, skal du efterlade den stillede opgave og de ark, der ikke skal bedømmes, på bordet. Ligeledes skal PC, taske, USB-nøgler m.v. blive i eksamenslokalet. Du kan hente dine ting efter prøvens afslutning - vær opmærksom på, at der ofte er flere prøver i gang i hallen, og at du først kan komme ind i hallen igen, når ALLE eksaminer er afsluttet. Du kan se sluttidspunktet for hver enkelt skriftlige prøvedag på Lectio. 

Du kan efter tilladelse og under ledsagelse af en vagt forlade din plads i lokalet for at gå på toilettet. Der gives ikke tilladelse til at forlade lokalet af andre grunde, herunder fx rygning.

Den endelige opgave afleveres i Netprøver. Du skal altid inden du sender din aflevering tilkalde en vagt, der kvitterer for at din aflevering er uploadet i pdf-format og registreret korrekt i Netprøver. Det er dit eget ansvar, at du afleverer den korrekte fil, og at den kan åbnes og læses af censor.
Efter aflevering, skal du lukke din computerskærm ned, så vagterne kan få overblik over, hvem der mangler at aflevere.

Først når alle opgaver er afleveret efter prøvens afslutning og kontrolleret af eksamensansvarlig / vagterne, gives der tilladelse til at snakke, pakke sammen, rydde bordene for affald og forlade lokalet.

Brug af computer ved skriftlig eksamen

Overholdelse af de nedenstående betingelser er en forudsætning for at anvende computer i forbindelse med alle skriftlige prøver. 

 • OPSTILLING: Computerne stilles op i tidsrummet 8:00-8:40 på prøvedagen og skal være køreklar senest kl. 8:40. Er din computer ikke klar til prøvens start, må du skrive i hånden. Du er selv ansvarlig for at opstille/afprøve udstyret. (Ved årsprøver skal du være klar senest en halv time før)
 • Du skal kunne gemme og aflevere din opgavefil i pdf-format ("Gem som" og vælg pdf-format). Særligt om programmet Nspire og Maple – se din matematiklærers vejledning.
 • Du må under ingen omstændigheder forsøge kontakt med andre (end eksamensansvarlige og vagterne) i løbet af prøven.
 • Du bør jævnligt gemme din opgave under nyt navn via "Gem som" - her kan du også til slut gemme som pdf-format under filtyper.
 • Du må ikke anvende computeren til spil, film og musik - heller ikke efter du har afleveret din opgave. Bordene står tæt, og sidemanden bliver forstyrret af det.

Skolen påtager sig IKKE ansvaret for at hjælpe dig med tekniske problemer under prøven, men der vil være en it-tekniker på vagt, der i særlige tilfælde kan tilkaldes.

Sygdom og sygeeksamen
Hvis du ikke kan gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får du mulighed for at aflægge ny prøve.

Som dokumentation for AL sygdom til alle prøver kræver skolen en lægeerklæring. Du skal aflevere denne på skolens kontor førstkommende dag, hvor du er rask igen.

Du skal ringe eller henvende dig personligt på kontoret senest 8.30 den pågældende dag og træffe nærmere aftale. Du kan ikke melde dig syg skriftligt. Ved årsprøver er tidspunktet en halv time før prøvestart.

Vær særlig opmærksom på, at du ikke kan afbryde en prøve undervejs pga. sygdom. Hvis eksamensspørgsmålet er blevet udleveret (både skriftligt og mundtligt), skal eksamen afsluttes med en karakter.

Hvis du ikke kan aflevere en lægeerklæring som dokumentation for sygdom i forbindelse med en eksamen, kan det få alvorlige konsekvenser. Til en officiel eksamen betyder det, at du kan blive bortvist fra den pågældende prøve.

Forberedelse til skriftlig eksamen:

 • Sørg for at have en computer med, der kan køre minimum 1 time på batteri i tilfælde af strømafbrydelse
 • Medbring en forlængerledning
 • Medbring et tomt USB-stk med navn og klasse
 • Windows / MAC's styresystem er opdateret til seneste version (krav for at kunne køre Netprøver.dk's tjenester)
 • Word er indstillet til at lave (hyppig) backup
 • Du har mindst 2 browsere (fx Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome) installeret og din browserhistorik gemmes i det tidsrum, eksamensbegivenheden omfatter.

Forsikring af udstyr:
Skolen har ikke en forsikring, der dækker eventuelle skader og tyveri som måtte ske mens din computer er på skolen. I de fleste tilfælde dækker hjemmets indboforsikring, men vil du være sikker, så tag kontakt til dit forsikringsselskab for nærmere information.

Bekendtgørelser om prøver og eksamen (retsinformation):

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (retsinformation)

Almeneksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Ved spørgsmål: kontakt skolens ledelse (Bu, JB eller ID)

 

Skolens ledelse, juli 2019