You are here

Forlænget tid til eksamen

Dispensationer – særlige eksamensvilkår

Elever med specifikke vanskeligheder (fx ordblindhed) eller psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, kan søge om særlige eksamensvilkår som fx forlænget tid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen.

Dispensationsansøgninger til sommereksamen skal være Ida Diemar og Dorte Rosenvinge i hænde senest den 1. februar.

Ved alle dispensationsansøgninger skal der foreligge en faglig dokumentation for eksaminandens særlige vanskeligheder, som nødvendiggør dispensationen. Dokumentationen skal beskrive ansøgerens aktuelle funktionsniveau. For elever med ordblindhed mv. vil en godkendt SPS-ansøgning, der laves hos skolens læsevejleder, være tilstrækkelig dokumentation. Yderligere dokumentation for ordblindhed kan vedlægges. En udtalelse afgivet i forbindelse med eksaminandens tidligere skoleforløb kan dog ikke danne grundlag for dispensation.

Til ansøgningen kan anvendes ansøgningsskema vedlagt dokumentation for de specifikke problemer. Læsevejlederne står for SPS-testen.

En dispensation er kun gældende for den førstkommende eksamenstermin og den tilhørende sygeeksamen.

Hvis der gives dispensation i form af forlænget tid, og denne tid ikke benyttes i sin fulde længde, fratages eleven dispensationen med øjeblikkelig virkning.

Ansøgningsskemaet downloades øverst til højre på denne side.

ID og DR, juli 2019