You are here

Strategi

Strategi for Nørre Gymnasium
Strategien for Nørre Gymnasium består af forskellige indsatsområder, som hver især er med til at kunne opfylde vores vision. Indsatsområderne er samtidig med til at understrege Nørre G’s profil.

Særlige indsatsområder 2017-18
Vi har samlet en række særlige indsatsområder, som vi mener, der er behov for at få indsamlet viden og erfaringer om. Indsatsområderne eller temaerne gælder for alle klasser og teams.
Det gælder:

IT og digital dannelse
Erfaringsopsamling i forhold til både anvendelsen af IT i undervisningen og øget fokus på elevernes kritiske sans i anvendelsen af IT. AU har i forlængelse af ovenstående inviteret Emma Holten til en fællestime. Vi indgår i et samarbejde med IT-Center Fyn.

Feedback, feed forward – herunder forsøg med karakterfritagelse
Erfaringsopsamling i forhold til praksis for feedback og feed forward. I forbindelse med dette indsatsområde er der indledt et samarbejdemellem Tårnby Gymnasium, Ordrup Gymnasium og Nørre G. Vi har skudt indsatsen i gang på KUA, Retorik, hvor vi har etableret en kontakt, idet studier for retorik har arbejdet systematisk med at få implementeret og forankret en kultur for feedback og feed forward.

Karrierelæring – et tættere samarbejde med Studievalg København
Vi har i de senere år arbejdet med ”karrierelæring”, der dækker bredt over elevers erfaringer og viden om fag, uddannelse og arbejde som en forankret del af vores undervisning. Det betyder, at vi i nogle forløb har særligt fokus på at skabe forbindelser mellem skolen, fagene og andre dele af elevernes liv. Det handler altså ikke (kun) om valg og afklaring – men egentlig om alt det, der ligger før valget. 
1-2 teams i 2g kommer til at arbejde tættere sammen med Studievalg København.

Innovation
Forsøg med UVM i fagene: dansk, kemi B, psykologi B, mediefag B, biologi B (selve forsøget gælder kun 1g)

Lokal sprogstrategi på Nørre Gymnasium
På Nørre Gymnasium arbejder vi på en lokal sprogstrategi, der skal styrke læring af fremmedsprog i gymnasiet og hermed den interkulturelle og demokratiske dannelse.

Der er nedsat en arbejdsgruppe af sproglærere og ledelsespersoner, som i fællesskab arbejder på at øge interessen for at lære og blive gode til mere end et sprog.

Vi fortsætter eksisterende tiltag som f.eks. brobygning med folkeskoler, udvekslingsrejser MUN (Model United Nations), men har også flere nye tiltag på tapetet. I første omgang lægger vi vægt på at integrere andet fremmedsprog i flerfaglige forløb og undervisningssituationer, fordi det giver mening at lære tysk, spansk eller fransk, når man kan bruge sproget til at opnå dybere forståelse for faglige sammenhænge.

Herudover søger vi inspiration i den øvrige gymnasieverden, i faglige kurser og i regeringens netop udsendte nationale sprogstrategi for at kunne prioritere og sætte ind, der hvor det vil styrke læring af sprog og kultur mest muligt.

Vi satser på sprog på Nørre Gymnasium, fordi vi besidder stærke lærerkompetencer på området, fordi vores internationale profil med International Baccalaureate er en åbning til sprog og kultur, og fordi vi ønsker at sende studenter ud i verden, som lever op til samfundets og arbejdsmarkedets stigende behov for kandidater med gode sprogkompetencer samt en bred viden og kulturindsigt. At have kompetencer i et eller to sprog ud over engelsk er vigtigt for at kunne fremme international forståelse og samhandel.