You are here

Strategi

Strategi for Nørre Gymnasium
Strategien for Nørre Gymnasium består af forskellige indsatsområder, som hver især er med til at kunne opfylde vores vision. Indsatsområderne er samtidig med til at understrege Nørre G’s profil.

Strategi for skoleåret 2015-2016
Strategien for skoleåret 2015-16 bygger for nogle af indsatsområderne på resultaterne af indsatsområderne i 2014-15, mens andre er nye.

Mål og indsatsområder for 2015-2016
1. Kvalitetssikring
. De gode resultater fra skoleåret 2014-15 skal videreføres. Det drejer sig især om karaktergennemsnittet og elevvurderingerne af skoleforløbet, således som de fremgår af 3.g undersøgelsen.

2. Den optimale anvendelse af lærernes arbejdstid med fokus på den størst mulige læring for eleverne skal fortsat udvikles og videreføres. Kodeordet er: ”At vi gør det, der skal til”.

3. Teamledelse. Placering af beslutningskompetencerne og forventningerne til teamledelse skal tydeliggøres. I 2015-2016 færdiggøres uddannelsen af teamledere, hvad der betyder, at en milepæl i dette arbejde er opnået. Nørre Gymnasiums løst koblede organisation og herunder teamlederfunktionen bør derfor evalueres m.h.p. det videre arbejde.

4. Brobygning med folkeskolerne. Det stærke samarbejde med folkeskolerne fastholdes og udvikles.

5. Regionens projekt ”Karrierefokus” skal udfoldes betydeligt.

6. IB-konsolideringen og IB kvalitetsarbejdet skal fortsætte og styrkes.

7. Akademisk redelighed. Der skal gøres en særlig indsats i forhold til akademisk redelighed i forbindelse med elevernes arbejder.

8. Talentudviklingen. Tiltag, som fokusere på talentudviklingen, bør fastholdes og gerne udvikles.

9. Fastholdelse. Allerede igangværende aktiviteter, som fokuserer på fastholdelse bør fortsætte og udvikles.

10. Internationaliseringsaktiviteterne udvikles fortsat.

11. Matematik-satsning med særligt fokus på at løfte eleverne på B-niveau.

12. Skolens arbejde skal effektiviseres inden for de udmeldte besparelser på en sådan måde, at i videst muligt omfang fastholder fokus på de gode resultater.

 

Teamledelse (jf. pkt 3)
Indførelsen af en teamlederfunktion går nu ind i sit tredje år og således har alle klasser en teamleder, lige alle teamledere har fået et forløb, som omfatter en projektlederuddannelse.

Med uddannelsesforløbet følger kravet om, at teamet i hver klasse hvert år arbejder med et projekt som enten er unikt for den enkelte klasse, eller som er et af de mere overordnede projekter, som skolen har. 

Her følger en oversigt over de enkelte klassers projekter
(Projektbeskrivelserne kan downloades til højre på siden)

1a - Synlig læring

1b - Undervisningseksperimentarium – og toning af en sammensat studieretning

1c - Faglig og aktiv læsning

1d - Undervisningseksperimentarium – udfoldet inden for AT (CD)

1e - Undervisningseksperimentarium

1i - Studievaner, studieteknik, curriculum design

1j - Studievaner, studieteknik, curriculum design

1m - Kollegial supervision (sammen med 1x)

1t - Eksplicit læring' dvs. med elementer af synlig læring.

1u - Undervisningseksperimentarium

1w - Omlagt skriftlighed – se projektbeskrivelse (KK)

1x - Kollegial supervision (sammen med 1m) (Su)

1y - Karrierekompetencer (SW)

1z - Synlig læring – især gennem faglige mål (JC)

2a - Karrierefokus

2c - Omlagt skriftlighed – og større bevidsthed om skrivekompetencer.

2d - Undervisningseksperimentarium – følgeforskning v. Ane Qvortrup (AD)

2k - Undervisningsdifferentiering og synlig læring er projektet

2m - Undervisningseksperimentarium – følgeforskning v. Ane Qvortrup (NK)

2r - Innovation i naturvidenskab – samarbejde med Siemens (og 2x) 

2t - Flerfagligt samarbejde med tysk som omdrejningspunkt.

2u - Innovation

2w - Undervisningseksperimentarium og fokus på mundtlig fremstillingsevne

2x - Innovation i naturvidenskab – samarbejde med Siemens (og 2r)

2y - “Tæt på” Eleverne er fordelt på lærerne (kontaktlærere), som holder samtaler med hver elev. 2.y arbejder også med Synlig læring. (Ni)

2z - Innovation

3a - Undervisningseksperimentarium + Karrierekompetencer

3b - IT-indsats

3c - Omlagt skriftlighed og fokus på fravær

3d - Skriftlighed som didaktisk redskab I alle fag, som teamet dækker (BS)

3k - Undervisningsdifferentiering

3m - Toning af studieretningen

3t - “Tæt på” – se projektbeskrivelse (LR)

3u - Stilladsering

3w - Styrkelse af den mundtlige fremstilling

3x - Undervisningsdifferentiering (MR)

3y - Fokus på samarbejdsflader mellem fagene og Synlig læring (Ni)

3z - Synlig læring og øget bevidsthed om egen læring

 

Fastholdelsesstrategi (jf. pkt 9)
I Nørre Gymnasiums bestræbelser på at gøre hver enkelt elev så dygtig, som vedkommende kan, har vi en lang række tiltag, som sigter på at hjælpe den enkelte elev til at gennemføre det gymnasiale forløb med et så godt resultat som muligt.

Nørre Gymnasium iværksætter hvert år en lang række forebyggende tiltag, som alle sigter på at sikre hver elev et godt og trygt studiemiljø. Vi arrangerer således en række introduktionsbegivenheder - faglige såvel som sociale (intro-tur) - som indledning til forløbet. Vi udbyder en række sociale frivillige aktiviteter, hvor eleverne kan lære hinanden at kende, vi udbyder lektiecaféer flere gange om ugen, hvor eleven kan opnå hjælp og vejledning til arbejdet. Til hver klasse er tilknyttet en teamleder, som løbende afholder samtaler med den enkelte elev. 

Men Nørre Gymnasium har også en række afhjælpende foranstaltninger som f.eks. gennemførselsvejledere, som bistår med råd og vink til studiefremmende teknikker såvel som hjælp til at overkomme situationer, hvor eleven føler sine egne kompetencer utilstrækkelige. Vi har en særlig ”Specialpædagogisk vejledningsfunktion”, ligesom vi har tilknyttet psykologer, der kan bistå akut, indtil det offentlige system kan tage over.

Man kan her læse mere om teamlederens og gennemførselsvejlederens funktioner.