You are here

Strategi

Strategi for Nørre Gymnasium
Strategien for Nørre Gymnasium består af forskellige indsatsområder, som hver især er med til at kunne opfylde vores vision. Indsatsområderne er samtidig med til at understrege Nørre G’s profil.

Særlige indsatsområder 2017-18
Vi har samlet en række særlige indsatsområder, som vi mener, der er behov for at få indsamlet viden og erfaringer om. Indsatsområderne eller temaerne gælder for alle klasser og teams.
Det gælder:

IT og digital dannelse
Erfaringsopsamling i forhold til både anvendelsen af IT i undervisningen og øget fokus på elevernes kritiske sans i anvendelsen af IT. AU har i forlængelse af ovenstående inviteret Emma Holten til en fællestime. Vi indgår i et samarbejde med IT-Center Fyn.

Feedback, feed forward – herunder forsøg med karakterfritagelse
Erfaringsopsamling i forhold til praksis for feedback og feed forward. I forbindelse med dette indsatsområde er der indledt et samarbejdemellem Tårnby Gymnasium, Ordrup Gymnasium og Nørre G. Vi har skudt indsatsen i gang på KUA, Retorik, hvor vi har etableret en kontakt, idet studier for retorik har arbejdet systematisk med at få implementeret og forankret en kultur for feedback og feed forward.

Karrierelæring – et tættere samarbejde med Studievalg København
Vi har i de senere år arbejdet med ”karrierelæring”, der dækker bredt over elevers erfaringer og viden om fag, uddannelse og arbejde som en forankret del af vores undervisning. Det betyder, at vi i nogle forløb har særligt fokus på at skabe forbindelser mellem skolen, fagene og andre dele af elevernes liv. Det handler altså ikke (kun) om valg og afklaring – men egentlig om alt det, der ligger før valget. 
1-2 teams i 2g kommer til at arbejde tættere sammen med Studievalg København.

Innovation
Forsøg med UVM i fagene: dansk, kemi B, psykologi B, mediefag B, biologi B (selve forsøget gælder kun 1g)